Üniversitemiz; 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun ” kapsamında  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adı altında kurulmuştur.
 
Başkanlığımızda Teknik ve İdari personelden oluşan ekibimizle birlikte,  üniversitemizin alt yapı ve üst yapı alanlarında ihtiyaç duyduğu fiziki yapıların bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması temel amacımız olmakla birlikte;
 1. Bina ve tesislerin projelerini yapmak, İhale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yapmak, teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,
 2. Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, öğrenci kantin ve yemekhaneleri, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor alanları, peyzaj çalışmaları gibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje ve yapım sürelerindeki işleri yürütmek,
 3. Yapım, bakım ve onarımla ilgili ihalelerin kontrolörlüğünü yürütmek,
 4. Bakım ve onarım işlerini yapmak,
 5. Arazi ve inşaatları kontrol etmek ve tahsis edilenleri teslim almak,
 6. Kampüsün su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek. Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri, telefon santrali ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımını ve onarımlarını yapmak ya da yaptırmak,
 7. Üniversitemiz bünyesinde bulunan alanlarda peyzaj mimarisine uygun çevre düzenlemelerini, yeşil alanların bakım ve sulamalarını yapmak,
 8. Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek,
 9. Birimin işlerinin en az masrafla, kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 10. Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,
 11. Personelin belirlenen politikaları anlamalarını ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını, yerine getirilmesini sağlamak,
 12. Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
 13. Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için faaliyetleri programlamak,
 14. Birimdeki personel ve diğer birimlerin personeli arasında, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak,
 15. Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek,
 16. Personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak. Astları tarafından önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını incelemek, bu hususta programlar hazırlamak,
 17. Birimler arası görev dağılımındaki yönlendirmeyi yapmak, astların işlerini koordine etmek,
 18. Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların ilgili personele havalesini yapmak ve gereğini sağlamak, cevap yazılarının hazırlanmasına, günlük işlerin takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 19. Bağlı personelinin, günlük mesaisinin aksamaması için gerekli kontrolleri yapmak
 20. Üniversitemizin yatırım bütçesini hazırlamak,
 21. Üniversitenin makine teçhizat alımları ile ilgili teknik şartnameleri düzenlemekten oluşmaktadır.